Жоба                                                                                                              Проект

 

Қазақстан Республикасы Парламенті

Сенаты Бюросы отырысының

К Ү Н   Т Ә Р Т І Б І

 

П О В Е С Т К А

заседания Бюро Сената Парламента

Республики Казахстан

 

 

 

          2020 жылғы 10 наурыз                                       10 марта 2020 года

Отырыс сағат 11.00-де басталады                  Начало заседания в 11.00 часов

 

 

1. «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуы жөнінде.

О представлении Президента Республики Казахстан «Об избрании судей Верховного Суда Республики Казахстан».

 

2. Сенат тағайындаған, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату және лауазымнан босату туралы.

О прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Конституционного Совета Республики Казахстан.

 

3. «Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының ұсынуы жөнінде.

О представлении Председателя Сената Парламента Республики Казахстан «О назначении на должность члена Конституционного Совета Республики Казахстан».

 

4. Сенат тағайындаған, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы мүшесінің өкілеттігін тоқтату және лауазымнан босату туралы.

О прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

 

 5. «Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі қызметіне тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының ұсынуы жөнінде.

О представлении Председателя Сената Парламента Республики Казахстан «О назначении на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан».

 

6. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған
заң жобаларын бөлу туралы.

О распределении законопроектов, одобренных Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

7. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының кезекті отырыстарының күн тәртіптеріне ұсыныстар туралы.

О предложениях в повестки дня очередных заседаний Сената Парламента Республики Казахстан.

 

8. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Бюросының «Парламенттік тыңдау өткізу туралы» 2020 жылғы 3 ақпандағы
№ 380-VI CБ қаулысына өзгеріс енгізу туралы.

О внесении изменения в Постановление Бюро Сената Парламента Республики Казахстан от 3 февраля 2020 года № 380-VI БС «О проведении парламентских слушаний».

 

9. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Бюросының
«2020 жылы
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатында Өңірлер күндерін өткізу туралы» 2020 жылғы 17 ақпандағы № 383-VI CБ қаулысына өзгеріс енгізу туралы.

О внесении изменения в Постановление Бюро Сената Парламента Республики Казахстан от 17 февраля 2020 года № 383-VI БС «О проведении Дней регионов в Сенате Парламента Республики Казахстан в 2020 году».

 

10. Парламенттік тыңдау өткізу туралы.

О проведении парламентских слушаний.

 

11. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Бюросының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 369-VI CБ қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 2020 жылға арналған негізгі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы.

О внесении изменений в План основных мероприятий Сената Парламента Республики Казахстан на 2020 год, утвержденный Постановлением Бюро Сената Парламента Республики Казахстан
369-VI БС от 23 декабря 2019 года.