Жоба             Проект

 

Қазақстан Республикасы Парламенті

Сенаты Бюросы отырысының

К Ү Н   Т Ә Р Т І Б І

 

П О В Е С Т К А

заседания Бюро Сената Парламента

Республики Казахстан

 

 

2022 жылғы 18сәуір18 апреля2021года

Отырыс сағат 11.00-де басталады         Начало заседания в 11.00 часов

 (2-қабат, 212-бөлме)                                   (2-этаж, каб.212)

 

 

1.             Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған заң жобасын бөлу туралы.

О распределении законопроекта, одобренного МажилисомПарламента Республики Казахстан.

2. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының кезекті отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныс туралы.

О предложениипо повестке дня очередного заседания СенатаПарламента Республики Казахстан.