ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2023 жылғы 8 маусым                                                сағат 09.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Ә.Қ. Рахметованың ант беруі туралы.

О принесении присяги депутатом Сената Парламента Республики Казахстан Рахметовой А.К.

 

2. Сенат депутаты Ә.Қ. Рахметованы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы.

Об избрании депутата Сената Рахметовой А.К. в состав постоянного комитета Сената Парламента Республики Казахстан.

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жалған тауар белгілерін және географиялық көрсеткіштерді пайдаланудың алдын алу мен жолын кесу жөніндегі ынтымақтастығы туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі

ТАСТЕКЕЕВ Қайрат Құлбайұлы

 

4. Қазақстан Республикасының орнықты дамуы саласындағы ұлттық мақсаттар мен міндеттердің іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі Парламенттік комиссияның құрамына Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау туралы.

Об избрании депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.