ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ  ОТЫРЫСЫНДА  ҚАРАУ ҮШІН

ПАЛАТА   БЮРОСЫ   ҰСЫНҒАН

МӘСЕЛЕЛЕР

ВОПРОСЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ     БЮРО     ПАЛАТЫ    ДЛЯ

РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИИ СЕНАТА

ПАРЛАМЕНТА    РЕСПУБЛИКИ   КАЗАХСТАН

 

2023 жылғы 29 маусым                                                сағат 10.00

 

 

1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы лауазымдарына сайлау туралы.

Об избрании на должности судей Верховного Суда Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Қазақстан Республикасы

Жоғары Сот Кенесінің Төрағасы

ШИПП Денис Алексеевич

 

Қосымша

баяндамашы

 

-

Конститутциялық заңнама, сот жүйесі

және құқық қорғау органдары

комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович

 

4. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович

 

5. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы

ЛУКИН Андрей Иванович

 

6. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Онлайн-платформалар және онлайн-жарнама туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ҚАПБАРОВА Айгүл Жарылқасынқызы

7. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне онлайн-платформалар және онлайн-жарнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ҚАПБАРОВА Айгүл Жарылқасынқызы

 

8. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ҚАПБАРОВА Айгүл Жарылқасынқызы

 

9. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Кәсіптік біліктілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ЖҮНІСОВ Талғат Тұрлыбекұлы

 

10. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік біліктілік, мемлекеттік наградалар, әлеуметтік қамсыздандыру және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі

ЖҮНІСОВ Талғат Тұрлыбекұлы

 

 

11. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Семей ядролық қауіпсіздік аймағы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде.

О Законе Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

 

Баяндамашы

-

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің хатшысы

БУЛАВКИНА Ольга Александровна

 

12. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Семей ядролық қауіпсіздік аймағы, экология және электр энергетикасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде (бірінші оқылым).

О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики», принятом Мажилисом Парламента Республики Казахстан (первое чтение).

 

Баяндамашы

-

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің хатшысы

БУЛАВКИНА Ольга Александровна