Цвет сайта
Расстояние между буквами
Шрифт
Изображения

Новости

Статья "игілікті істердің жаршысы" (республиканская общественно-политическая газета "AIQYN" №194 (3266) вторник 26.12.2017)

26.12.2017 0

https://pdf.aikyn.kz/egazet/2017/12/1943266.compressed.pdf

 

Рухани жаңғыру: рухани құндылықтар мен имандылықты жете бағалау, тарихымыз бен мәдениетімізді тану.

 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы, қазipгi таңдағы Қазақстанның мемлекеттік және ұлттық дамуының шынайы көpiніci болып табылады.

Ғаламдану және интеграциялану дәуірінде және ақпараттық қоғам мен технологиялардың қарқынды дамып отырған шағында, дүниедегі асыл құндылық - адами қорлар үшін бәсекелестік күрес жүруде. Әpбip мемлекет, ұлттық қауіпсіздікті, қоғамның экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ете отыра, адамдық әлеуетті жүзеге асыру үшін жағдай жасауға ұмтылады. Мұндай жағдайда, мемлекет тарапынан жүргізілетін саяси және экономикалық реформалар, елдің дамуына оң ықпалын тигізгенімен, ұлттың өзіндік құндылықтарын, ерекшеліктерін жоғалтып алуының каупі де жоғары. Жаһандану аясында халықаралық аренада толыққанды бекілмеген, әлемдік басым емес мәдениеттердің жойылу үpдici орын алуы мүмкін. Осыған байланысты, жаһандану ретсіздігін бақылау тетіктерінің бipiнe мәдениеттердің өзін-өзі танытуы, яғни олардың өзіндік ерекшеліктерін, қайталанбас өзгешеліктерін көpнeкiлеyi жататыны кездейсоқ емес.

Саяси және экономикалық дамудың жалпы стандартты үлгici, барлық елдердің ерекшеліктерін ескере бермейтіндігін ұмытпауымыз тиіс. Жер шарына қанат жайып отырған жаһандану үрдісінде, ұлттық ерекшеліктер, ұлттық мәдениет, ұлттық сана әмбебап мәдениет шеңберінде жойылып кетуінің ықтималдылығы да жоғары.

Осы орайда, Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Kepiciншe, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра бiлу қажет», деп айрықшалайды. Президент идеясында, технологиялық және институционалдық жаңғыру мен ұлттық сананьң батыстық үлгіге қарай бұрылып кетуінің ара жігін ажыратып қарау мәні тұр. Мемлекеттің жер аумағы, ұлттық ерекшелік, тарих және тіл, ұлттың геосаяси бірегейлігін қалыптастыра отыра, әлемдік процестердің тұрақсыздығы мен дағдарысы жағдайындағы халықты сақтап қалушы иммунитет деп айтуға да болады.

Бүгінгі күні демократиялық бағытта дамушы елдерде мемлекет саясатын жүзеге асыруда саяси партиялар белгілі орын алады. Саяси партиялардың негізгі міндеттерінің бipi - қоғамдық мүдделерді жинақтау мен оларды саяси шешімдерді қабылдау жүйесі шеңберіне ұйымдасқан және бағытталған түрде ендіру. Яғни, партия мүдделерді білдіруші, оны жүзеге асырушы саяси институттардың бipi. Сонымен қатар, саяси партиялар билік үшін бәсекелестік күресте қоғамдық қолдауды жұмылдырушы құрал ретінде қызмет жасайды. Партиялық жұмылдыру арқылы азаматтар қазipгi заманның саяси үрдісінің белсенді мүшесіне айналады, яғни ipiктеу кызметін атқарады. Партиялар қоғамдық мүдделерді қалыптастыруда да белгілі роль атқарады.

«Нұр Отан» партиясының басты мақсаты - ел бipлiгi мен мемлекет тұтастығын сақтау. Ата-бабалардың ұрпаққа мирас болған ұлттық құндылықтарын жаңғырту.

Ұлттық сананы жаңғырту ісінде Hұp-Отан партиясы да өз үлесін қосып отыр. «Hұp-Отан» партиясының доктринасында: «Нұр Отан» - халықтық партия. Бізге ел тағдыры үшiн жауапкершілік жүктелген», деп айқындалған.

Сонымен қатар, Партияның доктринасында, төл мәдениет және руханилық мәселеге басты назар аударылған. «Біз қоғамымыздың бірегейлігін айқындайтын мәдени және рухани құндылықтарды сақтап, ұлғайта түсуді жақтаймыз. Біздің зайырлы мемлекетімізде сенім-наным мен дін - руханилықтың, моральдің және толеранттылықтың маңызды қайнар көзi. Мәдениеттердің өзара кipiгyi жеделдей түскен заманда біз, өзгелердің жақсы жағын бойымызға ciңipe отырып, өзіміздің мәдени төлтумалығымызды сақтай білyiмiз қажет», деп беріліп, ұлттық сананы, төл мәдениетімізді, ұлттық ерекшелігімізді партия өзiнiң тұғырнамалық идеясы ретінде айқындайтынын байқаймыз.

Партия қоғамды одан әрі демократияландыруға бағытталған экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асыруға, азаматтардың өмip сүру деңгейін көтеруге, әлеуметтік әділеттік орнатуға және елімізде тұрақтылықты сақтауға, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтуға, Қазақстан Республикасының жан-жақты және үйлесімді дамуы үшін азаматтардың отансүйгіштігі мен жауапкершілігін тәрбиелеуге белсенді ықпал етуді басты мақсаты етіп жариялады. «Нұр-Отан» партиясы ел Президентінің партиясы, халықтық партия ретінде ұлттық ic-қимыл жоспарын, партияның Саяси Доктринасын және Мемлекет басшысының Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы Жолдауларын басшылыққа ала отырып адамның, қоғамның және еліміздің дамуына жасалатын жағдайды жақсарту мақсатымен экономика мен саясатта ауқымды реформаларды тұрақты түрде жүзеге асырумен келеді.

Партия соңғы жылдары ұлт мұраты мен ұрпақ болашағы жолында игілікті істердің жаршысы бола білді. Өйткені, «Нұр Отан» партиясы сыртын жауға, ішін дауға бермейтін қазақтың бар өмipiнiң айнасы, бipлiгi мен берекесінің бастауы, шаңырағы шайқалмаған қасиетті киіз үйінің кейпіндей ордалы ұйым болып отыр. Ал, оның мұзар таудай мұраты, шынар шыңдай тілегі - ел игілігі, ұлт тұтастығы болып қала бepepi ақиқат.

Этнос пен ұлт дeңгeйлepi үшiн жоғарыда айтылған факторлармен қоса, сондай-ақ, халықта өзінің халықтығын, арын, абыройын, қолда барын (кей мағынада -жерін, елін, малын, қазынасын т.б.) қорғай да, сақтай да, қастерлей де білуге жетелейтін, мәжбүр ететін, көмектесетін рух та, намыс та, мерей де, мыс та болуы шарт.

Сондықтан    да, ПрезидентімН.Ә. Назарбаев: «мемлекеттік epeкшeлiктepiмiздi, саяси тарихымызды, мәдениетімізді посткеңестік стереотиптерімізді, этникалық дәстүрлер мен көптеген басқа да, қысқаша айтсам, өркениеттік-мәдени айшықтарымызды ескере отырып, стратегиялық дамуымызды өз күшімізбен анықтауға тиіспіз», - деуі әбден түсінікті.

«Нұр Отан» партиясы құрылған күннен бастап, өзінің ұлттық бастауына ден қойып, ана тілі, төл мәдениетіне аса зейінмен қарап отыр. Өйткені XXI ғасырдағы     белең     алып     отырған,     ғаламдық     мәселелер,    ұлтаралық қатынастардағы іргелі мәселелер, адам және табиғат арасындағы үйлесімнің бұзылуы, жастардың тәрбиесіндегі ақаулықтар дәстүрлі мәдениет пен құндылықтарға бей — жай қараудан туындап отырған дүние. Сондықтан да, партия тарапынан, осы мәселеге ерекше ден қойып, ұлттық мәдениетті өркендетуді, халыктың дәстүрлерін жаңғыртып, рухани құндылықтарын дәріптеуді бipiшi орынға қойып отыр.

Бұл, қaзipгi таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық даму барысында саяси-идеологиялық, мәдени тұрғыдан жаңаруына сай жас ұрпаққа отансүйгіштік тәрбие беру партиямыздың стратегиялық бағдарламасының басым бағыттарының бipi болып саналады.

Космополитті және өзімен мәдени біркелкілікті, бұқаралықты, ұлттық мәдениеттердің, әcipece, әлемдік аренада бекіп үлгермеген басым емес мәдениеттердің шекараларын жою үрдісін енгізуі мүмкін, мәдени жаһандану қayiп-қатерге айналуы мүмкін. Сондықтан да, мәселенің маңыздылығына байланысты мемлекеттік деңгейде басым бағыт - мәдени саясат нысаналы түрде жүргізілгені маңызды.

Қaзipгi Қазақстан тұрғын халықтың жалпықазақстандық патриоттық дәстүрлер мен құндылықтарды меңгеруіне, олардың жекелеген және топтық мінез-құлықтық бағдарламаларға айналуына мұқтаж. Осы орайда, Нұр Отан партиясының Саяси доктринасында ұлттық мәдениет пен дәстүрді дамыту стратегиялық басымдық ретінде белгіленген. Партияның «Ұлы Дала Елі» жобасы ұлттық құндылықтарды көпшілікке танытуға және тәуелсіздік идеясын, елдегі халықтар достығын, береке-бірлік пен саяси тұрақтылықты насихаттауға, сондай-ак, сол арқылы жас ұрпақты адамгершілік, отан сүйгіштік қасиеттерге тәрбиелеуге арналады.

2020 жылға дейінгі «Нұр Отан» бағдарламасында: ««Нұр Отан» ұлттық мүдделердің маңызын, рухани құндылықтар мен имандылықты жете бағаламауға, тарихымыз бен мәдениетімізді менсінбеушілікке қарсы!» деп берілген.

Қaзipгi күні бұл партия қоғамды бipiктiрiп, оның біріккен күшін мемлекеттің алдында тұрған стратегиялық мәселелерді орындауға бағыттайтын жалғыз күш және елдегі басым партия рөлін орындауда.

Қоғам дамуында кез-келген мемлекеттің тұтастығы, тәуелсіздігі, мемлекет дербестігі халықтардың отанға деген сезімімен, патриотизмінің деңгейімен тікелей байланысты.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке қол жеткізген соң, азаматтардың жаңаша тәрбиеленуіне, патриоттық сезімінің қалыптасуына жаңа талаптар туындауына әкелді. Ал бүгінгі таңда Hұp-Отан партиясы әлемдік дағдарыс кезеңінде мемлекетті нығайтушы рухани-саяси фактор ретінде қарастырылуы керек. Партияның сонда ғана саяси мәртебесі арта түспек.

«Нұр Отан» партиясының XV съезінде Мемлекет басшысы «Нұр Отан» партиясы басты патриоттық күшке айналуы тиіс және «Қазақстан-2050» стратегиясында жарияланған қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың жалпыұлттық орталығына айналуы тиіс екендігін баса айтқан болатын.

Патриоттық сана мен патриоттық сезімнің негізгі көрсеткіші - елді бipiктіpyші саяси күш, рухани орталық партиямыздың ic-әрекеті. Олай болса, ic-әрекет қоғамның дамуы мен қалыптасуына ықпал ететін фактор - жетекші партия ic-әрекет барысында коршаған орта құндылықтарын арттыруға өзіндік үлесін қосады, яғни патриоттық сана қалыптасып, ceзім, қабілет, қасиеттері дамиды, халықтың мүддесін ұлттық, Отан, мемлекет, мүддесіне ұштастыратын болады.

 

Әлімжан ҚҰРТАЕВ,

 Парламент Сенатының депутаты

 

Поделиться