Жоба  Проект

 

Қазақстан Республикасы Парламенті

Сенаты Бюросы отырысының

К Ү Н   Т Ә Р Т І Б І

 

П О В Е С Т К А

заседания Бюро Сената Парламента

Республики Казахстан

 

 

2023 жылғы 9қазан              9октября2023года

Отырыс сағат 11.00-де басталады         Начало заседания в 11.00 часов

 (2-қабат, 212-бөлме) (2-этаж, каб.212)

 

 

1. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі қабылдаған
заңды бөлу туралы.

О распределении закона, принятого МажилисомПарламента Республики Казахстан.

 

2.Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының кезекті отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныс туралы.

О предложении по повестке дня очередного заседания Сената Парламента Республики Казахстан.